Bluetooth Headset BH 303 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas med
största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd,

fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna. Om enheten
utsätts för väta låter du den torka
ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i

dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens
rörliga delar och elektroniska
komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan
förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Om den behandlas
omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Samtliga ovanstående råd gäller såväl
enhet som batteri, laddare eller annat
tillbehör. Om någon enhet inte fungerar
som den ska, tar du den till närmaste
kvalificerade serviceverkstad.

background image

SVENSKA

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan som
finns på produkten,
bokomslaget eller paketet är en
påminnelse om en EU-regel som

säger att all elektrisk och elektronisk
utrustning som inte längre används ska
lämnas till en återvinningsstation. Kasta
inte dessa produkter med det vanliga
hushållsavfallet.

Undvik miljö- eller personskador
orsakade av okontrollerad
avfallshantering och främja
resursåtervinningen genom att lämna
produkterna till lämplig
återvinningsenhet. Information om
avfallshantering kan du få hos
återförsäljaren av produkten, de lokala
myndigheterna, nationella
branschansvarsorganisationer eller den
lokala Nokia-representanten. Se
produktens eko-deklaration eller
landsspecifik information på
www.nokia.com om du vill veta mer.