Bluetooth Headset BH 303 Help

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-303

9200766/1

66

7

8

612

613

611

610

69

background image

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
het product HS-79W in overeenstemming is
met de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een
kopie van de conformiteitsverklaring kunt u
vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden
Onrechtmatige reproductie, overdracht,
distributie of opslag van dit document of een
gedeelte ervan in enige vorm zonder
voorafgaande geschreven toestemming van
Nokia is verboden.
Nokia en Nokia Connecting People zijn
gedeponeerde handelsmerken van Nokia
Corporation. Namen van andere producten
en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke
eigenaren zijn.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op
voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt
zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen
aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.
In geen geval is Nokia aansprakelijk voor
enig verlies van gegevens of inkomsten of
voor enige bijzondere, incidentele,
onrechtstreekse of indirecte schade.
De inhoud van dit document wordt zonder
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij
vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot impliciete garanties
betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia
behoudt zich te allen tijde het recht voor
zonder voorafgaande kennisgeving dit
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten
kan per regio verschillen. Neem hiervoor

0434

background image

NEDERLANDS

contact op met de dichtstbijzijnde Nokia
leverancier.
Als wijzigingen aan het apparaat niet
nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de
gebruiker het recht worden ontzegd om het
apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,
technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export
van de V.S. en andere landen. Ontwijking in
strijd met de wetgeving is verboden.