Bluetooth Headset BH 303 - Vedligeholdelse

background image

Vedligeholdelse

Enheden er et avanceret produkt
udformet i et gennemtænkt design, og
den skal behandles med varsomhed.
Følgende forslag hjælper med at beskytte
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler,
der korroderer elektroniske kredsløb.

background image

DANSK

Hvis enheden bliver våd, skal du lade
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive
beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme

omgivelser. Høje temperaturer kan
forringe det elektroniske udstyrs
levetid, ødelægge batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå
sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde

omgivelser. Når enheden vender
tilbage til normal temperatur, kan der
dannes fugt i enheden, og det kan
ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste

enheden. Hårdhændet behandling
kan ødelægge de interne kredsløb og
finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke

kemikalier, rengøringsmidler eller
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan

blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer
korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden,
batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr.
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt,
indleveres den til nærmeste autoriserede
serviceforhandler til service.

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over,
som er trykt på produktet, i det
skriftlige materiale eller på
indpakningen, betyder, at i EU

skal alle elektriske og elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer
afleveres et særligt sted, når de ikke
længere skal anvendes. Produkterne må
ikke bortskaffes som usorteret
husholdningsaffald.

Aflever produkterne på de rette
indsamlingssteder for at forhindre

background image

DANSK

eventuel skade på miljøet eller
mennesker som følge af ukontrolleret
bortskaffelse af affald og for at
understøtte bæredygtig genanvendelse
af materielle ressourcer. Oplysninger om
indsamlingssteder kan fås hos produktets
forhandler, de lokale myndigheder, de
nationale ansvarlige
producentorganisationer eller din lokale
Nokia-repræsentant. Se produktets
miljødeklaration eller de landespecifikke
oplysninger på www.nokia.com, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.