Bluetooth Headset BH 303 hjælp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-303

9200767/1

66

7

8

612

613

611

610

69

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION
erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af
Overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering, overførsel, overdragelse eller
lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.
Nokia og Nokia Connecting People er
registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og
firmanavne, som er nævnt heri, kan være
varemærker eller handelsnavne tilhørende
deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre og

forbedre de produkter, der er beskrevet i
dette dokument, uden forudgående varsel.
Nokia kan under ingen omstændigheder
holdes ansvarlig for tab af data eller
fortjeneste eller nogen som helst form for
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ingen garantier, hverken udtrykkelige eller
stiltiende, herunder, men ikke begrænset til,
garantier for salgbarhed og egnethed til et
bestemt formål, i forbindelse med
nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos den nærmeste Nokia-
forhandler.
Uautoriserede ændringer eller
modifikationer af denne enhed kan
ugyldiggøre brugerens ret til at bruge
udstyret.

0434

background image

DANSK

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt

eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.